Εκτύπωση

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης για Ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992


Προϋποθέσεις
Για να δικαιωθούν σύνταξη γήρατος οι ασφαλισμένοι θα πρέπει:

Α.1 Να έχουν συμπληρώσει το 60ον έτος της ηλικίας των και 35 έτη ασφάλισης , ή
Α.2 Να έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας των και 15 έτη ασφάλισης , ή
Α.3 Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον είναι τυφλοί. Για τον υπολογισμό δε της σύνταξης θεωρείται ότι έχουν 35 χρόνια στην ασφάλιση.
Α.4 Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον :

1. Είναι παραπληγικοί ή τετραπληγικοί
2. Πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία
3. Πάσχουν από αιμορροφυλία τύπου Α ή Β
4. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
5. Έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά - πνεύμονες-ήπαρ και πάγκρεας)
Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ο ίδιος που ισχύει για τους τυφλούς.

Επίσης για Παλαιούς ( και Νέους Ασφαλισμένους)

Α.5 Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. δύνανται να λάβουν σύνταξη και με 37 ετία χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας.
Όμως ο χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 37 ετίας είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.

Α.6 Χορηγείται επίσης - υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη - Ποσό σύνταξης με 11 1/2 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών. Όμως στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των 11 1/2 ετών είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.

Α.7 Οι ασφαλισμένες του Τ.Ε.Β.Ε. μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80 % και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Α.8 Οι ασφαλισμένοι /νες του Τ.Ε.Β.Ε. που έχουν σύζυγο ανάπηρο με ποσοστό 80 % και άνω καθώς και 10 έτη τουλάχιστον έγγαμο βίο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Σημειωτέον ότι όταν θα υποβληθεί η αίτηση για σύνταξη σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, θα πρέπει ο αιτούμενος να έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επομένου μηνός εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων. (Τα εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) τότε καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενο.
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

 

A. Προϋποθέσεις
Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε.:

Α1. Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματός τους, από σωματική ή πνευματική πάθηση, διαρκείας τουλάχιστον έξι μηνών.
Α2. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, διότι έγιναν ανάπηροι κατά την έννοια των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και έχουν χρόνο ασφάλισης – 10 – ετών, εκτός αν ασφαλίστηκαν στο Ταμείο για πρώτη φορά μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους, οπότε πρέπει να έχουν χρόνο ασφάλισης 15 ετών.
Α3. Αν έγιναν ανάπηροι, κατά την έννοια της παρ. Α1 μετά την διακοπή της άσκησης του επαγγέλματός τους οποτεδήποτε και έχουν χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών.
Α4. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος, από βίαιο συμβάν κατά την διάρκεια της εργασίας ή εξ αιτίας αυτής, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισής τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.
Α5. Αν κριθεί η ανικανότητά τους για την εργασία από τις αρμόδιες, Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Αν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του μετά την υποβολή της αίτησης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου, εκείνου που διακόπηκε η άσκηση του επαγγέλματος. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του υποψ. συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων (τα εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Β. Παράταση σύνταξης και σύνταξη εφ΄ όρου ζωής.

Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, δικαιούνται παράταση της συνταξιοδότησής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της λήξεως της χρονικής περιόδου για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.
Μπορεί επίσης να υποβάλλει αίτηση και μέσα στο τελευταίο δίμηνο της χρονικής περιόδου για την οποία κρίθηκε ανάπηρος.
Επίσης οι ασφαλισμένοι που πέρασαν 3 (τρείς) φορές από την Υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη πέντε χρόνια συνέχεια, είναι δε ηλικίας 60 ετών, επίσης και εκείνοι που πέρασαν πέντε (5) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη 10 χρόνια συνέχεια και είναι 55 ετών παίρνουν σύνταξη εφ΄ όρου ζωής, χωρίς να εξετασθούν άλλη φορά από την υγειονομική επιτροπή.
 

Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων.
Βάσει Ν.2084/92 άρθρο 47.

 

Στους ασφαλισμένους συνταξιούχους χορηγείται δεύτερη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας όταν έχουν πραγματοποιήσει:

Γ1. Για σύνταξη γήρατος 20 έτη και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.
Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις αυξάνονται κατά 150 ημερομίσθια για το επόμενο έτος.
Γ2. Για σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50% -16- χρόνια ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.
Γ3. Για σύνταξη αναπηρίας τουλάχιστον -12- χρόνια ή 3600 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

 

Α. Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα μέλη του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Τ.Ε.Β.Ε..
Ως μέλη οικογενείας του θανόντος λογίζονται:

Α1. Ο επιζών των συζύγων (άντρας ή γυναίκα), δικαιούται σύνταξη για μια τριετία από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται υπό προϋποθέσεις.
Α2. Τα άγαμα τέκνα αυτού (αυτής). Ακόμη και τα φυσικά (νόθα) τέκνα θανούσης ασφαλισμένης γυναικός εφόσον συντηρούντο κυρίως απ΄ αυτήν.
Α3. Οι εγγονοί και πρόγονοι.
Α4. Οι γονείς εφόσον συντηρούντο κυρίως από τον θανόντα (θανούσα) και εφόσον το ποσοστό σύνταξης δεν εξαντλείται από την χήρα (χήρο) και τα τέκνα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα μέλη οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται σύνταξη έφοσον ο ασφαλισμένος:

α) Είχε χρόνο ασφάλισης 10 ετών, εκτός αν ασφαλίστηκε στο Ταμείο για πρώτη φορά μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του, οπότε πρέπει να είχε χρόνο ασφάλισης 15 ετών. Αν ο θανών είχε διακόψει την άσκηση του επαγγελματός του πριν από το θάνατο του, τα μέλη της οικογενείας δικαιούνται σύνταξη εφόσον δεν άσκησε άλλο επάγγελμα ή εργασία για το οποίο ασφαλίστηκε σε άλλο οργανισμό κυρίας ασφάλισης από τον οποίο να δικαιούται να λάβει ή έλαβε σύνταξη.
β) Είχε χρόνο ασφάλισης 20 ετών, ανεξάρτητα από το χρόνο που διέκοψε την άσκηση του επαγγέλματός του.
γ) Ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισης αν ο θάνατος επήλθε από βίαιο συμβάν κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξαιτίας της άσκησης αυτού.
Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών. Τέλος, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος του Τ.Ε.Β.Ε., δεν χρειάζεται καμία χρονική προϋπόθεση. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει απο την 1η του επόμενου μηνός του θανάτου, οπωσδήποτε όμως δεν καταβάλλεται σύνταξη πέραν του έτους αναδρομικά. Αν όμως υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων (τα εκάστοτε κ.ο.) τότε η σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής, εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποιησή της στους ενδιαφερομένους.
δ) Δικαιούνται σύνταξη θανάτου οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εφόσον (οι άγαμες θυγατέρες) :

  • δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή

  • ο θάνατος του πατέρα έχει επέλθει μετά την 17/10/90

  • η υποψήφια συνταξιούχος είχε συμπληρωμένο το 50ο έτος μέχρι την 17/10/90

  • έχει συμπληρωμένο το 65ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίσης δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και τα ανίκανα τέκνα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί διαζευγμένων θυγατέρων απαιτείται όπως , ο θάνατος του γονέα και λύση του γάμου , να έχουν επέλθει πριν την 17/10/90. Επίσης δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και τα ανίκανα τέκνα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.

 

 

Υπολογισμός  Σύνταξης
Τιμές 2001 Παραδείγματος

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  1ο  
(30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

30,81

Χ

4

=

123,26 €

Γ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

8,58

=

42,92 €

Δ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

10,56

=

52,82 €

ΣΤ.ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

16,02

=

80,12 €

Ζ. ΚΛΑΣΗ

15

ΕΤΗ

Χ

19,77

=

296,48 €

ΣΥΝΟΛΟ :

595,60 €

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  2ο  
(35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

30,81

Χ

4

=

123,26 €

Γ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

8,58

=

42,92 €

Δ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

10,56

=

52,82 €

ΣΤ.ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

16,02

=

80,12 €

Ζ. ΚΛΑΣΗ

15

ΕΤΗ

Χ

19,77

=

296,48 €

Ζ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

32,94

=

164,71 €

ΣΥΝΟΛΟ :

760,34 €

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  3ο  
(42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

30,81

Χ

4

=

123,26 €

Γ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

8,58

=

42,92 €

Δ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

10,56

=

52,82 €

ΣΤ.ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

16,02

=

80,12 €

Ζ. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

18,30

=

91,49 €

Ι. ΚΛΑΣΗ

10

ΕΤΗ

Χ

44,64

=

446,37 €

Ι. ΚΛΑΣΗ

5

ΕΤΗ

Χ

74,39

=

371,97 €

Ι. ΚΛΑΣΗ

7

ΕΤΗ

Χ

89,27

=

624,92 €

ΣΥΝΟΛΟ :

1833,87 €

*Τα ποσά στους πίνακες αναφέρονται σε ΕΥΡΩ.

 

Πίνακας Υπολογισμού Ποσού Σύνταξης σε ΕΥΡΩ

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

 

Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. έχουν τη δυνατότητα εφόσον δεν έχουν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις εισφορές τους ή δεν έχουν καταβάλλει καθόλου εισφορές, να αναγνωρίσουν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν, καθώς και το χρόνο επαγγελματικής απασχόλησης πριν την εγγραφή βάσει των προβλεπομένων από το Π. Διάταγμα 116/88 δικαιολογητικών.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα με διάφορες διατάξεις να αναγνωρίσουν :

Α) το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
Β) το χρόνο Εθνικής Αντίστασης
Γ) το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης τη περίοδο από 21-04-67 έως 24/07/74
Δ) το χρόνο φυλάκισης την προ δικτατορική περίοδο 1965-1967
Ε) το χρόνο εργασίας στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων και ομογενών (δικαίωμα άσκησης δικαιώματος μέχρι 12/02/2005)
ΣΤ) το χρόνο απασχόλησης στην αλλοδαπή των πολιτικών προσφύγων
Ζ) το χρόνο δημοσίου
Η) το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά και μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Θ) Οι ομογενείς για χρόνο άσκησης επαγγέλματος στην Κων/πολη ή Αίγυπτο εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση στην Κων/πολη ή Αίγυπτο αντίστοιχα.
 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Διαδοχική ασφάλιση έχουμε στην περίπτωση κατά την οποία ένας ασφαλισμένος έχει διανύσει διαδοχικά χρόνο ασφάλισης σε διάφορους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης.
Η μεταφορά του χρόνου γίνεται κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1902/90 & 2084/92 , 3232/04

 

 

ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
παλαιών Ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

 

Το ποσόν της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας ποικίλει ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία υπήχθη ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της ενεργού ασφάλισής του.
Στις Συντάξεις λόγω θανάτου υπολογίζεται ως ποσοστό επι της σύνταξης που θα ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος η επί της Σύνταξης που ελάμβανε ο Συνταξιούχος.
Το εν λόγω ποσό σύνταξης αποτελείται:

Α) Από βασική σύνταξη, η οποία είναι ίση με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου σύνταξης.
Β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται Kλάδου Συντάξεων που ισχύει κάθε φορά κατά την αίτηση των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος στην διάρκεια του χρόνου ασφάλισης του , ώς εξής:

Β1. Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15% για κάθε έτος.
Β2. Από το 31ο έτος ασφάλισης, μέχρι και το 35ο έτος προσαύξηση 25% για κάθε έτος, και
Β3. Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση 30% για κάθε έτος.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 και 574/72


Από 01/07/1982 επεκτάθηκαν οι Κανονισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης της Ε.Ε. 1408/71 και 574/72 και στους μη μισθωτούς (δηλαδή στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους Επαγγελματίες)
Αυτό σημαίνει ότι απο την ημερομηνία αυτή οι εν λόγω Κανονισμοί ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.
Οι Κοινοτικοί χρόνοι ασφάλισης σύνταξης λαμβάνονται υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για τη θεμελίωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης , ανεξάρτητα πότε έχουν πραγματοποιηθεί.

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας με Καναδά, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Κεμπέκ, Βραζιλία, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη, Αίγυπτο και Λιβύη. Με τις διμερείς συμβάσεις παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Εξαίρεση αποτελούν οι συμβάσεις της Αιγύπτου και της Λιβύης που προβλέπουν μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Σύνταξης και όχι συνυπολογισμό χρόνου.

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Στους συνταξιούχους του Τ.Ε.Β.Ε. χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

Α. Το επίδομα θερινών διακοπών, ίσο με το μισό του ποσού της σύνταξης.
Β. Επίδομα φυματιώσεως.
Γ. Επίδομα αεροθεραπείας, καταβάλλεται άπαξ του έτους.
Δ. Επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου στους Συν/χους λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
Το ποσό της σύνταξης με το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% ή (25 % στους νέους Ασφαλισμένους).
Ε. Εξωιδρυματικό επίδομα.
Χορηγείται στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους καθώς και στα μέλη της οικογενείας που πάσχουν από παραπληγία και τετραπληγία.
Επίσης σε όσους πάσχουν :

  • Από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω

  • Σε όσους έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα , από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου , που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνικού μέλους.

  • Σε όσους έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την προαναφερόμενη περίπτωση 2

  • Σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό 67 % και άνω

  • Σε όσους έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω και επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους

ΣΤ. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 6528