Εκτύπωση

Αθήνα 22/11/2019
ΥΠΕΡΓ: Δ.ΑΣΦ./ 364/1405879


ΘΕΜΑ: Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8).

 

Με το παρόν ανακαλείται το αριθ. Δ.ΑΣΦ/ 362/1401448/22-11-2019 Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8) με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)», μετά από ενημέρωσή μας για την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στον τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) από τη συσταθείσα Ομάδα Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 1164