16 | 07 | 2018

Αθήνα 11/05/2016
Αρ. πρωτ.: 914


ΘΕΜΑ:
Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε στο παράδειγμα που αναφέρεται στη ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων την μέθοδο λιανικής τιμής ( Retail Method) Σελ 33.
Στο παράδειγμα Κόστος Αξία Λιανικής

Αρχικό απόθεμα 100,00 130,00 συντ 1,30
Αγορές περιόδου 1.230,00 1.586,70 " 1,29
Σύνολο προς πώληση 1.330,00 1.716,70
Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής) 1.200,00
Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής 516,70
Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής = [1-(1.330/1.716,70)] 0,2253
Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)] 400,2

Πώς προκύπτει (τυχαία;) ο συντελεστής 1,30 που μετατρέπεται το Αρχικό Απόθεμα από τιμή κόστους 100 σε λιανική αξία 130 ενώ οι Αγορές της περιόδου από 1.230 σε 1.586,70 (αντί 1230*1,30=1.599)
Γιατί άλλαξε ο συντελεστής λόγω πολιτικής της επιχείρησης στην τρέχουσα περίοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο συντελεστής 1,30 προέκυψε στην προηγούμενη χρήση βάσει υπολογισμού όπως αυτός της τρέχουσας χρήσης.
Η αλλαγή του συντελεστή στην τρέχουσα χρήση γίνεται βάσει της ακολουθούμενης τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να τεκμηριώνεται. (Η διαφοροποίηση του ποσοστού κέρδους αναφέρεται στη σημείωση 1 του παραδείγματος της εγκυκλίου).

Σχετικά άρθρα