20 | 06 | 2018

Αθήνα 06/04/2017
Αρ. πρωτ.: 556


ΘΕΜΑ: Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα προβούμε σε καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων ληγμένων. Μπορείτε να με βοηθήσετε ως προς τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να περαστούν στα βιβλία μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφορικά με τα πάγια, διαγράφεται η μικτή αξία και οι τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις τους κατά την ημερομηνία της καταστροφής και με την προκύπτουσα διαφορά, χρεώνεται λογαριασμός ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων (λογ. 81.02 του ΕΓΛΣ).
Αναφορικά με τα αποθέματα διαγράφονται τα ληγμένα εμπορεύματα (πίστωση ομάδας 2) με χρέωση λογαριασμού ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων (λογ. 81.02 του ΕΓΛΣ).

Σχετικά άρθρα