17 | 07 | 2018

Αθήνα 21/02/2017
Αρ. πρωτ.:
187


ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρία υπήχθη δυνάμει δικαστικής απόφασης στις διατάξεις του 106β του N. 3588/2007, υπογράφοντας και επικυρώνοντας σχετική συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της, η οποία προβλέπει απομείωση χρεών με διαγραφές.
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να αποτυπωθούν στα βιβλία αναφορικά με τις διαγραφές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος από την πλευρά της επιχείρησης της οποίας μειώνονται τα χρέη (υποχρεώσεις), καθορίζεται από το άρθρο 22 παράγραφοι 7 , 8 και 9 του N. 4308/2014 καθώς και στις αντίστοιχες παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ στην οποία παρατίθενται και επεξηγηματικά παραδείγματα εγγραφών.

Σχετικά άρθρα