20 | 06 | 2018

Αθήνα 16/12/2016
Αρ. πρωτ.:
2755


ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Α.Ε. ρύθμισε τις ασφαλιστικές εισφορές (ικα) ετών 2014-2015 εντός του 2016. Φορολογικά δεν είχε εκπέσει την δαπάνη. Λογιστικά είχε μεταφερθεί στα αποτελέσματα αντίστοιχα στα έτη που δημιουργήθηκε η δαπάνη και η υποχρέωση στο ΙΚΑ. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί μεταβατικός λογαριασμός (36) για την μεταφορά της δαπάνης σε άλλο έτος. Τώρα με την πληρωμή της κάθε δόσης χρεώνεται η υποχρέωση που έχουμε στο ΙΚΑ και πιστώνεται ο όψεως. Φορολογικά οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν στον χρόνο καταβολής τους. Για να εμφανιστεί η δαπάνη στο 2016 ποιος θα ήταν ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός; Θα μπορούσα να χρεώσω ένα έξοδο και να πιστώσω ένα τεκμαρτό έσοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τακτοποίηση γίνεται στη φορολογική δήλωση. Τα έξοδα από λογιστικής απόψεως και βάσει της αρχής του δουλευμένου, βαρύνουν τις χρήσεις που αφορούν, ανεξάρτητα του χρόνου που θα πληρωθούν.
Παράδειγμα:
Έστω έξοδα ποσού ΕΥΡΩ 100 που αφορούν τη χρήση 2016 αλλά φορολογικά εκπίπτουν στη χρήση 2017. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα θα έχουν ως εξής:

  2016 2017
Λογιστικό Αποτέλεσμα -100 0
Προσωρινές διαφορές 100 -100
Φορολογητέο αποτέλεσμα 0 100
Σχετικά άρθρα