20 | 06 | 2018

Αθήνα 20/01/2017
Αρ. πρωτ.:
2891


ΘΕΜΑ: Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι αμοιβές που δίνουν στα μέλη οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία, σε ποιο λογαριασμό καταχωρούμε:

α) Την αμοιβή των μελών
β) Το χαρτόσημο που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής
γ) Το Φ.Μ.Υ. που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής
δ) Η εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, θεωρούνται εργαζόμενοι εφόσον λαμβάνουν αμοιβές από αυτές. Συνεπώς οι μικτές αμοιβές τους και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζομένους». Οι παρακρατήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές, ως υποχρεώσεις, καταχωρούνται στους λογαριασμούς 54 «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» και 55 «Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» από τους οποίους και αποδίδονται.

Σχετικά άρθρα