25 | 05 | 2018

Αθήνα 07/09/2017

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1130

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4428/2016.

 

Άρθρο 1
Αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


1. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 , ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β΄ αυτού.
2. Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» κατ΄ άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 4170/2013 , ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τους σκοπούς της εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και ιδίως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 2 και 3 υποπαρ. α΄.

 

 

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών


1. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου εκάστου έτους, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου:

(i) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9, παρ. 1 περίπτ. β΄ του Ν. 4170/2013 ,
(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 υποπαρ. α΄ του Ν. 4428/2016.
(iii) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το Κεφάλαιο Η Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. γ΄ του Ν. 4170/2013,
(iv) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. γ΄ του Ν. 4428/2016.

Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων και των λογαριασμών της παρ.1 του παρόντος από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος VI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015, όπως ισχύει, και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αυτόματης Υποβολής Στοιχείων του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4428/2016 και του πλαισίου Διοικητικής Συνεργασίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως και Η΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 4170/2013, ήτοι στο «Σύστημα Αυτόματης Υποβολής Στοιχείων CRS/DAC2» της ΑΑΔΕ.

 

 
Άρθρο 3
Διαβίβαση των εισερχόμενων πληροφοριών από τις άλλες δικαιοδοσίες και των μη τεκμηριωμένων λογαριασμών στην αρμόδια αρχή.


Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4, παρ. 1 και 5 , παρ. 4 και 5 του Ν. 4170/2013 διαβιβάζονται από την αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας στη Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ:

(α) Οι πληροφορίες του άρθρου 1 της παρούσας που αποστέλλονται από τις άλλες δικαιοδοσίες προς την αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή του ίδιου άρθρου.
(β) Οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς των περίπτ. (iii) και (iv) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ηλεκτρονικός μορφότυπος


O ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτ. β΄ του Ν. 4170/2013 και το άρθρο δεύτερο παράγραφος 3 υποπαρ. α΄ του Ν. 4428/2016 πληροί την ακόλουθη δενδρική δομή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και ιδιοχαρακτηριστικά, τα οποία είναι εφαρμοστέα σε μια δεδομένη υπόθεση επιπλέον της εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και II του Κεφαλαίου Η΄ του Ν. 4170/2013 καθώς και στα Παραρτήματα Ι και II του άρθρου τρίτου του Ν. 4428/2016 και χρειάζεται να εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό μορφότυπο που χρησιμοποιείται στην εν λόγω υπόθεση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16