19 | 04 | 2018

Αθήνα 11/04/2017
Αρ. πρωτ.: 1057030


ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης.

 

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016 / 16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016 / ΑΔΑ:7ΦΗΝΗ2Η3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, η οποία κοινοποιήθηκε με την με Α.Π. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 / 03-02­2017 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ) και με την οποία από 1-1-2017 κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή

w.icisnet.gr -> Ηλεκτρονικές Συναλλαγές -> IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών (Περισσότερα)

έχει αναρτηθεί κατάλογος των κωδικών πιστοποιητικού απαγορεύσεων και περιορισμών (αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας) που ισχύουν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και σχετικών οδηγιών για την ορθή χρήση τους.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και του νόμιμου εμπορίου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16