21 | 05 | 2018

Αθήνα 02/02/2015
Αρ. πρωτ.: 1013454


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I.- Τροποποιούμε τον πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε την περίπτωση 33Α, ως εξής:

 

«33Α. Την γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Εξουσιοδότηση υπογραφής - Ν.4174/2013, άρθ. 12, παρ. 8 και -ΠΟΛ. 1274/27.12. 2013 (Β΄ 3398), όπως ισχύει Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.»

II.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2014/2-5-2014 (Β΄1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ 2014/25-7-2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268 ΕΞ2014/11-12-2014 (Β΄ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561 ΕΞ2014/30-12-2014 (Β΄ 3586) και Δ.ΟΡΓ.Α 1007466 ΕΞ2015/21-1-2015 (Β΄ 187) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16