21 | 05 | 2018

Αθήνα 14/05/2014
Αρ. πρωτ.:
1069655


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:κ.λ.π

Αποφασίζουμε:

 

I. Αντικαθιστούμε στην στήλη 5 τις διατάξεις του υπό στοιχείο 7 της υποπερίπτωσης Α΄ της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. Δ6Α 036682ΕΞ2014/ 25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«12.Α.7) Για διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, αφού παραλάβει έκθεση ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπό στοιχείο 6 της υποπερίπτωσης Β΄ "Για λοιπές περιπτώσεις ελέγχου" της ίδιας περίπτωσης.».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/ 25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β΄ 796) και Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄ 1076) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16