21 | 05 | 2018

Αθήνα 12/05/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1134


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" με ισχύ για το έτος 2014.

 

ΣΧΕΤ.: α. Η με αριθ. πρωτ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ.1193/09.07.2002 Α.Υ.0.0 β. Η με αριθ. πρωτ. Δ. 1829/1124/28.11.2006 Α.Υ.0.0 (κοινοποίηση με την αριθ. πρωτ. Δ. 47/24/19.01.2007 Δ.Υ.Ο.Ο) γ. Η με αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5011387 ΕΞ/28.03.2013 Δ.Υ.Ο
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της EE (C 138/ 08.05.2014) και ισχύει για το έτος 2014.
Σας ενημερώνουμε ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά κατά χώρα και ονομασία νομίσματος. Επισημαίνεται ότι, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, οι υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό καθώς και η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού καθορίζονται με τις ανωτέρω α΄και β΄ σχετικές Α.Υ.Ο.Ο.
Κατόπιν των ανωτέρω, η γ΄σχετική Δ.Υ.Ο καταργείται.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16