16 | 01 | 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η προσέλευση στις αρμόδιες Εφορίες (Δ.Ο.Υ.) και η προσκόμιση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει πριν την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί κατά των ενοικιαστών, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Είναι απαραίτητη η άσκηση ένδικων μέσων προκειμένου να απαλλαγεί ο εκμισθωτής από το φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια.

Ως γνωστόν, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Δηλαδή σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν φορολογούνται ως εισόδημα του έτους στο οποίο έπρεπε να είχαν εισπραχθεί αλλά θα φορολογηθούν ως εισόδημα του έτους στο οποίο θα εισπραχθούν. Τα μη εισπραχθέντα ενοίκια, προκειμένου να μη φορολογηθούν, πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 του πίνακα Ι της πρώτης σελίδας του Ε2 και εν συνεχεία να μεταφερθούν στους κωδικούς 125-126 του υποπίνακα Δ2 του Πίνακα 4 που βρίσκεται στην 3η σελίδα του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Προκειμένου να δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στους παραπάνω κωδικούς και να μη φορολογηθούν θα πρέπει ο δικαιούχος ιδιοκτήτης, πριν ξεκινήσει την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Συγγραφείς: Πάνος

Read more

Σχετικά άρθρα