feed-image Ροή Ειδήσεων
15 | 12 | 2017

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1183/2017. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2017-2018. 23 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1157739/2017. Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του Ν.4484/2017 (άρθρο 75). 23 Οκτωβρίου 2017
NOMOΣ 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1135549/2017. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2128/83966/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου. 05 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2078/80743/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού. 01 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1119/2017. «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσxεδίου αριθ. Ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροπ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1083/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ. 15 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1075/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 26 Μαΐου 2017
NOMOΣ 4472/2017. Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1073/2017. Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 11 Μαΐου 2017
ΥΠΟΙΚ. 18764/2017. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων 29 Μαρτίου 2017
ΕΦΚΑ. 5/2017. Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 09 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4026384/2017 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 31 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 7264/2017. Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των δ 25 Ιανουαρίου 2017
Η φορολογία εισοδήματος του 2016 σε σχέση με το 2015. Η επιβάρυνση μαζί με τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. 14 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1000637/2017. Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ΄ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄) 13 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1199/2016. Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α.. 11 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0012249/2016. Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτηση. 30 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1191/2016. Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 19 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1201/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. 01 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1162/2016. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016 -2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2016 - 2017. 22 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1141582/2016. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ 05 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4423/2016. Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 08 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4424/2016. Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιεία 08 Οκτωβρίου 2016
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 1332/93570/2016. Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122149/2016. Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 25 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1107/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94). 22 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1109853/2016. Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον N .4172/2013 07 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095061/2016. Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος. 03 Ιουνίου 2016