feed-image Ροή Ειδήσεων
18 | 03 | 2018

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1020/2018. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 06 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1017519/2018. Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising). 02 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1210/2017. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων. 21 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1147/2017. Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. 16 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1112686/2016. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 29 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1111174/2017. Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 111005/2017. Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό του κατασκευαστή της οικοδομής 23 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1100/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 145/2017). 18 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 109343/2017. Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. 19 Ιουλίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 45231/2017. Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, (Α΄ 240). 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1061/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 12 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1036897/2017. Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «....................» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «........................», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του Ν.4001/2011 και του Ν.2166/ 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1014217/2017. Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994. 17 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1005/2017. Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. 25 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1202/2016. Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 3888/2010. 02 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1134898/2016. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. 17 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1133932/2016. Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1111/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83). 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1094/2016. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. 01 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1075/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4172/2013. 10 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1086181/2016. Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). 08 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1074804/2016. Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ. 17 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1055/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. 04 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068191/2016. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». 28 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1069397/2016. Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1139502/2015. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1113/15. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 02 Ιουνίου 2015
ΠΟΛ. 1073/15. Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. 01 Απριλίου 2015
ΣΤΕ 3325/2016. Εκπίπτουν οι δαπάνες αγοράς ειδών καθαρισμού, καφέδων, αναψυκτικών κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της εταιρείας. 01 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1219/14. Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013. 06 Οκτωβρίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1147239/2013. Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ. έτους 2013. 26 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΟΛ. 1006/13. Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός. 09 Ιανουαρίου 2013
ΠΟΛ. 1223/11. Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος . 27 Οκτωβρίου 2011
ΠΟΛ. 1056/07. Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/ 10037/ Β0012/ ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 27 Μαρτίου 2007
ΠΟΛ. 1142/1997. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ. 05 Μαρτίου 2017