feed-image Ροή Ειδήσεων
15 | 12 | 2017

Τέλη - Εισφορές

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1189/2017. Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1186/2017. Περί της οφειλής ή μη αυτοτελούς προστίμου σε περιπτώσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας λόγω έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής με μηδενική αναγραφή τελών συνεπεία εσφαλμένης απεικόνισης στο Πληροφορικό Σύστημα Οχημάτων. 26 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1169/2017. Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ 13 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1160/2017. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. 10 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1149554/2017. Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων 10 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1156/20107. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του Ν.4484/2017 05 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1145/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄) για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1143/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1135570/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν.4410/2016 (141 Α΄) - Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του Ν.2960/01. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1136/2017. Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές. 06 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1119744/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού. 29 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 180036/2017. Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116601/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 08 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1121/2017. Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία 31 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1097/2017. Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων. 17 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1084/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017. 15 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 42059/2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει. 12 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1078/2014. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας ε 02 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1069847/2017. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. 26 Μαΐου 2017
ΠΟΛ. 1068/2017. Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1067/2017. Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1055/2017. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου. 08 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1037687/2017. Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. "Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/01 -Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ 15 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1037/2017. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 15 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1031/2017. Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.. 14 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1035/2017. Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών. 15 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019676/2017. Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1027306/2017. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019140/2017. Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1023621/2016. Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ). 18 Φεβρουαρίου 2017