19 | 04 | 2018

Αθήνα 24/03/2017
Αρ.Πρωτ. 16


ΘΕΜΑ: Διαβίβαση του Πίνακα Α΄.

 

Η ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4387/2016 και τις συμπληρωματικές διατάξεις του νόμου 4445/2016 επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α΄.

Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..