17 | 07 | 2018

ΙΚΑ 18/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21

 

Θέμα: Επίλυση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ Ε.Τ.Ε.Α.Μ και Τ.Α.Π.Ε.Μ που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2676/99 (συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).

 

(Σχ. το Τ01/667/11/11.5.99 Γ.Ε καθώς και το Τ01/667/18/8.6.00 Γ.Ε της Δ/σης).

 

Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 22 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/12.2.04) ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η συνολική οφειλή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ προς το Τ.Α.Π.Ε.Μ, για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που ανέκυψαν μεταξύ των φορέων αυτών μετά την συγχώνευση (1/3/99) του κλάδου σύνταξης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ στο τ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ».

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε την αρ. Φ.30105/16901/1415 (ΦΕΚ1420/12.10.2005 τ.B) απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία « η οφειλή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) προς το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Τ.Α.Π.Ε.Μ) ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί εφάπαξ από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης. Οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της οφειλής είναι:

α) Οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν πριν από τη συγχώνευση μεταξύ των δύο κλάδων του πρώην Ε.Τ.Ε.Μ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

β) Εισφορές των υπαλλήλων του πρώην Ε.Τ.Ε.Μ για την ασφάλισή τους στο καθεστώς του ν. 103/1975 που αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ και αφορούν τους υπαλλήλους οι οποίοι παρέμειναν στο Τ.Α.Π.Ε.Μ.

γ) Καταβολή εισφορών από εργοδότες σε λανθασμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσής τους, τους πρώτους μήνες της συγχώνευσης από 1/3/99.

Οικονομικές διαφορές που ανέκυψαν μεταξύ ασφαλισμένων, εργοδοτών και των ταμείων Τ.Α.Π.Ε.Μ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ για το χρονικό διάστημα από το 1993 και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης διευθετούνται μετά την τακτοποίηση της παραπάνω οφειλής».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση και μετά την μεταφορά του οριζομένου σε αυτή ποσού προς το Τ.Α.Π.Ε.Μ (σχ.το αρ.πρωτ. 28/342/29.3.06 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σας γνωρίζουμε ότι:

Με την εφαρμογή της απόφασης, επιλύονται όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την εκκαθάριση λογαριασμών μεταξύ του Τ.Α.Π.Ε.Μ και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και έχει επέλθει συμψηφισμός των χρηματικών απαιτήσεων μεταξύ των Ταμείων.

Σημειώνεται , ότι εάν οι εργοδότες νομίμως αλλά εκ παραδρομής είχαν καταβάλει τις εισφορές τους είτε στο Τ.Α.Π.Ε.Μ είτε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, δεν μπορούν τα Ταμεία να εγείρουν περαιτέρω αξιώσεις από αυτούς.


 

Υπουργική Απόφαση.

Φ.30105/16901/1415 /29-9-2005 ΦΕΚ: 1420 Β

 

Θέμα: Επίλυση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΕΤΕΑΜ και ΤΑΠΕΜ που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2676/1999.

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 …………….

αποφασίζουμε:

Η οφειλή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) προς το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 € και θα καταβληθεί εφάπαξ από το ΕΤΕΑΜ εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης. Οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της οφειλής είναι:

α) Οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν πριν από τη συγχώνευση μεταξύ των δύο κλάδων του πρώην ΕΤΕΜ, οι οποίες μεταφέρθησαν στο ΕΤΕΑΜ.

β) Εισφορές των υπαλλήλων του πρώην ΕΤΕΜ για την ασφάλισή τους στο καθεστώς του ν. 103/1975 που αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου στο ΕΤΕΑΜ και αφορούν τους υπαλλήλους οι οποίοι παρέμειναν στο ΤΑΠΕΜ.

γ) Καταβολή εισφορών από εργοδότες σε λανθασμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσής τους τους πρώτους μήνες της συγχώνευσης από 1.3.1999.

Οικονομικές διαφορές που ανέκυψαν μεταξύ ασφαλισμένων, εργοδοτών και των ταμείων ΤΑΠΕΜ και ΕΤΕΑΜ για το χρονικό διάστημα από το 1993 και μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, διευθετούνται μετά την τακτοποίηση της παραπάνω οφειλής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

ΝΟΜΟΣ 3232 /2004

«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

 

¶ρθρο 22

Ειδικές ρυθμίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

 ………………………………….

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η συνολική οφειλή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προς το Τ.Α.Π.Ε.Μ., για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που ανέκυψαν μεταξύ των φορέων αυτών μετά τη συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο τ. Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.

Σχετικά άρθρα