24 | 06 | 2018

Αθήνα 23/02/2017
Αρ. πρωτ.:  26102


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων.

 

Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι: 1) η υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ.80000/οικ. 48653/1865/30-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2) η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες αφορούν τις συντάξεις κύριας ασφάλισης.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, για τα ανωτέρω όρια λαμβάνεται το επαναυπολογισμένο ποσό επικουρικής σύνταξης όπως αυτό έχει ήδη υπολογιστεί βάση του άρθρου 96 του Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α) και οι κρατήσεις στις οποίες υπόκεινται είναι η κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 όπως αυτή ισχύει, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και ο φόρος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16